EPF לעומת PPF
  

EPF ו- PPF דומים מאוד זה לזה מכיוון ששניהם מיוצרים לצורך קבלת כספים בעת הפרישה. עם זאת, EPF מחויבת על ידי הממשלה לכל עובד שכיר, ואילו PPF היא פיקדון מרצון שיכול להיעשות על ידי כל שכיר או לא שכיר. בשל הדמיון ביניהם שני המושגים הללו מתבלבלים בקלות. המאמר מציע הסבר ברור על מה זה EPF ו- PPF ומסביר את התכונות השונות של שניהם. המאמר מציע גם השוואה בין השניים, תוך הדגשת הדמיון וההבדלים ביניהם.

מה זה EPF?

EPF מהווה קופת גמל לעובדים והיא קרן גמלת פרישה שיכולה להיפתח על ידי כל עובד שמקבל משכורת. על פי מדיניות תוכנית הפרישה, אחוז (בדרך כלל 12%) מהשכר הבסיסי של העובד יופקד בקרן EPF על בסיס חודשי. בדיוק כמו העובד, גם המעסיק צריך להפקיד אחוז (שוב, בדרך כלל 12%) מהשכר הבסיסי של העובד לקופת ה- EPF של העובד, ואחוזים אלה יקבעו על ידי ממשלת המדינה. מדי חודש יופקדו ב- EPF 24% משכר העובד והכספים הללו מוחזקים על ידי ארגון ממשלתי. עובדים יכולים גם לתרום יותר מ 12% לקרן ה- EPF שלהם, אך המעסיק אינו חייב לתרום סכום העולה על 12%, הנדרש על פי החוק.

הכספים בחשבון ה- EPF זוכים לריבית גבוהה המצטברת עם השנים עד למשוך הכספים. את הכספים ב- EPF ניתן למשוך על ידי העובד בעת הפרישה או ניתן להשיג אם העובד מחליף עבודה. עובדים יכולים גם להחליף את כספי ה- EPF שנצברו לחשבון EPF חדש בעת מעבר מעסיקים במקום לפדות אותם בעת מעבר משרות.

מה זה PPF?

PPF מהווה קופת גמל ציבורית והיא קרן שמוקמת ומתוחזקת על ידי ממשלת מדינה. הקרן פתוחה לכל אדם שרוצה לקיים קרן למטרות פרישה. בניגוד ל- EPF, PPF יכול להיפתח על ידי אנשים העשויים לקבל או לא לקבל שכר קבוע, כגון פרילנסרים, יועצים עצמאיים וכל מי שמנהל עסק משלו או עובד או לוקח עבודה זמנית או על בסיס חוזה. את חשבון PPF ניתן לפתוח גם על ידי אנשים שאינם מרוויחים הכנסה; עם זאת, יש לבצע הפקדה מינימלית לשנה כדי לשמור על החשבון. יש גם גבול לסכום המרבי של הכספים שניתן להפקיד. הכספים בחשבון PPF יגדלו בריבית וניתן למשוך כספים אלה לאחר השלמת 15 שנה. עם זאת, ניתן להאריך את תקופת ההשקעה במידת הצורך.

מה ההבדל בין EPF ל- PPF?

EPF ו- PPF נשמרים שניהם לאותה מטרה; לפתוח קרן שיכולה לשמש אדם לאחר שיגיע לפנסיה. ההבדל העיקרי בין השניים הוא ש- EPF מחויב לשכירים ויש אחוז מסוים שצריך להפקיד בחשבון ה- EPF של העובד על בסיס חודשי. PPF, לעומת זאת, אינו מחויב ומתוחזק בהתנדבות וניתן להקים אותו על ידי אדם שעשוי לקבל או לא לקבל שכר. ההבדל העיקרי האחר הוא ש- EPF ניתן למשוך רק עם פרישה או כאשר האדם עוזב את תפקידו הנוכחי. ניתן למשוך PPF בכל עת בין 15 שנים לפדיון קרנות ופרישה (לאחר 15 שנה ניתן להאריך את הקופה למשך 5 שנים בכל פעם למספר פעמים). גם טיפולי המס של קרנות אלה שונים למדי. כספים או ריביות על PPF אינם חייבים במס, ואילו ניתן לחייב מיסוי של EPF אם הכספים נמשכים לפני השלמת חמש שנים.

סיכום:

EPF לעומת PPF

• EPF מהווה קופת גמל לעובדים והיא קרן גמלת פרישה שיכולה להיפתח על ידי כל עובד שמקבל משכורת.

• PPF מהווה קופת גמל ציבורית והיא קרן המוקמת ומתוחזקת על ידי ממשלת מדינה. הקרן פתוחה לכל אדם שרוצה לקיים קרן למטרות פרישה.

• ההבדל העיקרי בין השניים הוא ש- EPF מחויב לאנשים משכורות, ויש אחוז מסוים שצריך להפקיד ואילו PPF אינו מוסמך ומתוחזק מרצונו ויכול להקים אותו על ידי אדם שעשוי או לא יכול לקבל שכר.